Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door de SteenwijkerRijschool

Activiteit: een actieve bezigheid die door de SteenwijkerRijschool wordt georganiseerd of

aangeboden, daaronder mede begrepen diensten, opleidingen, opleidingen voor het rijbewijs

in de breedste zin van het woord, cursussen of het bieden van faciliteiten en andere

handelingen die door de SteenwijkerRijschool ten behoeve van de opdrachtgever worden

verricht.

Evenement: een door de SteenwijkerRijschool georganiseerde of aangeboden combinatie van

activiteiten, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van

(delen van) een programma van activiteiten.

Opleidingen: een door de SteenwijkerRijschool georganiseerde opleiding of cursus, daaronder

mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een

programma of cursus. Opleiden tot het afnemen van het examen voor het rijbewijs.

De SteenwijkerRijschool: SteenwijkerRijschool gevestigd te Steenwijk, Burg.H.G.Reinenstraat 22, 8331 KD ingeschreven bij de kamer van koophandel te Zwolle onder nummer 05080233

Vertegenwoordiger van de SteenwijkerRijschool: degene die uit naam van de SteenwijkerRijschool optreedt bij een activiteit of evenement, cursus of opleiding, daaronder mede

begrepen instructeurs of (bege)leiders.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten

behoeve van derden een overeenkomst sluit met de SteenwijkerRijschool of anderszins gebruik

maakt van de activiteiten, evenementen, opleidingen of materiaal van de SteenwijkerRijschool .

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of

gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit, opleiding, cursus of evenement

van de SteenwijkerRijschool.

Overeenkomst: de schriftelijke, elektronische, dan wel mondelinge overeenkomst waarbij

de SteenwijkerRijschool zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een

activiteit, opleiding, cursus of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden,

daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst.

Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit, evenement, opleiding of

cursus, de eventuele premie van verzekeringen die door de SteenwijkerRijschool ten behoeve

van de opdrachtgever en deelnemers wordt afgesloten en eventuele overige overeengekomen

kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,

cadeaubonnen, activiteiten, opleiding, cursus of evenement en overeenkomsten die door of

namens de SteenwijkerRijschool worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij

schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene

voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de SteenwijkerRijschool, het feitelijk

deelnemen aan een activiteit, opleiding, cursus of evenement, dan wel het betalen van (een

deel van) een verschuldigd bedrag.

2.3 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de

opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Ieder aanbod of offerte van de SteenwijkerRijschool is slechts een vrijblijvende uitnodiging

aan de opdrachtgever om een overeenkomst met de SteenwijkerRijschool aan te gaan, tenzij

anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode

van 30 dagen.

3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat de SteenwijkerRijschool en de

opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk, mondeling of elektronisch

hebben aanvaard.

3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden

overeengekomen.

3.4 De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle

persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de

overeenkomst aangaat, deelnemers daaronder begrepen, aan de SteenwijkerRijschool te

melden, voor zover deze zijn verzocht door de SteenwijkerRijschool of anderszins

redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, evenement,

opleiding of cursus, daaronder mede begrepen medische of conditionele bijzonderheden.

3.5 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met de SteenwijkerRijschool, deelnemers daaronder begrepen, is jegens de SteenwijkerRijschool hoofdelijk

aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.6 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van de SteenwijkerRijschool of een vertegenwoordiger van de SteenwijkerRijschool een geldig identificatiebewijs

of ander eventueel voor de activiteiten, opleiding, cursus of evenement benodigd document,

daaronder mede begrepen zo nodig een geldig rijbewijs, te tonen.

3.7 De duur van de overeenkomst is variabel, echter deze zal, tenzij anders overeengekomen,

automatisch eindigen op het moment dat door de deelnemer het vooraf overeengekomen

examen met goed gevolg is afgelegd.

4. Prijs

4.1 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is

vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn

omschreven.

4.2 De SteenwijkerRijschool behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van een

activiteit, evenement, opleiding of cursus het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste

15% te verhogen of te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten, met

inbegrip van brandstofkosten of verschuldigde heffingen. De SteenwijkerRijschool is verplicht

een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mede

te delen

4.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van een groep, brengt de SteenwijkerRijschool de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening, tenzij anders is

overeengekomen. Ingeval het aantal personen dat feitelijk deelneemt aan een activiteit,

opleiding, cursus of evenement lager is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie

van een deel van het bedrag van de overeenkomst plaats.

4.4 Het staat de SteenwijkerRijschool vrij voor of bij aanvang van een activiteit, evenement,

opleiding of cursus een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom

zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder

inhouding van al hetgeen de SteenwijkerRijschool nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.

4.5 Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, daaronder mede begrepen

prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de

opdrachtgever of deelnemer komen, worden achteraf op basis van nacalculatie aan de

opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling

5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 10 dagen na

factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 10 dagen voor aanvang

van de activiteit, het evenement, de opleiding of cursus, dan dient volledige betaling van het

factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit, het evenement, de opleiding of

cursus plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot

stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit, het evenement, de opleiding

of cursus, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag vóór aanvang van de activiteit,

het evenement, de opleiding of cursus plaats te vinden. De SteenwijkerRijschool heeft het recht

een aanbetaling vóór een nader door de SteenwijkerRijschool aan te geven datum te verlangen.

5.2 Betaling vindt plaats op een door de SteenwijkerRijschool opgegeven rekeningnummer of

op een andere door de SteenwijkerRijschool aangegeven wijze.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven

datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is

vereist.

5.4 De SteenwijkerRijschool is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te

vorderen. Verder is de SteenwijkerRijschool gerechtigd aanvullende schadevergoeding te

vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die de SteenwijkerRijschool nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.

5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan de SteenwijkerRijschool een rente

verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de

eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.

5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van

het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan € 70,70 minimaal dit bedrag.

6. Cadeaubonnen

6.1 Betaling van door de SteenwijkerRijschool aangegeven activiteiten, opleiding, cursus of

evenement kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door de SteenwijkerRijschool uitgegeven geldige cadeaubonnen.

6.2 Cadeaubonnen kunnen slechts schriftelijk, telefonisch dan wel elektronisch worden

aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door de SteenwijkerRijschool

aangegeven wijze en onder opgave van door de SteenwijkerRijschool gevraagde

persoonsgegevens.

6.3 Cadeaubonnen worden door de SteenwijkerRijschool per aangetekende post verzonden naar

het door de aanvrager opgegeven adres na ontvangst door de SteenwijkerRijschool van het

overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd, met de verzendingskosten, op een

door de SteenwijkerRijschool opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.

6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een

verzoek te doen aan de SteenwijkerRijschool op de door de SteenwijkerRijschool aangegeven

wijze.

6.5 Cadeaubonnen blijven 1 jaar na de datum van afgifte daarvan geldig. Indien

cadeaubonnen niet binnen dat jaar worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen

recht op restitutie.

6.6 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in geld.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen

(daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). De SteenwijkerRijschool is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan, doch zal voor zover mogelijk hieraan

redelijkerwijs medewerking verlenen. Indien de SteenwijkerRijschool niet in staat is het

verzoek te honoreren, zal de SteenwijkerRijschool dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan

de opdrachtgever mededelen. Ter zake van de organisatiekosten voor de wijziging is de

opdrachtgever minimaal Euro 85,00 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde

overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de

annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van

toepassing.

7.2 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit, het evenement, de opleiding of

cursus deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten

vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst

verbonden voorwaarden en verplichtingen.

8. Wijzigingen door de SteenwijkerRijschool.

8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen

omstandigheden is de SteenwijkerRijschool gerechtigd de aangeboden activiteit, evenement,

opleiding of cursus te wijzigen. Indien mogelijk zal de SteenwijkerRijschool de opdrachtgever

een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter van de activiteit, het evenement, de

opleiding of cursus zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de

opdrachtgever en dit onverwijld mededelen.

8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een

wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit, evenement,

opleiding of cursus, of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan

geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig

mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na kennisneming van de wijziging aan de SteenwijkerRijschool melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het

reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.

8.3 De activiteit, het evenement, de opleiding of cursus vindt in beginsel ook bij slecht weer

doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De SteenwijkerRijschool zal zich bij

slecht weer inspannen de activiteit, het evenement, de opleiding of cursus zodanig aan te

passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de

activiteit, het evenement, de opleiding of cursus blijft echter mede afhankelijk van de

plaatselijke (weers)omstandigheden. De SteenwijkerRijschool of diens vertegenwoordiger heeft

in verband daarmee het recht de activiteit, het evenement, de opleiding of cursus, zoveel

mogelijk in overleg met de deelnemers, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te

beëindigen indien de situatie ter plaatse dit vereist, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid.

Er wordt dan een vervangend tijdstip aangeboden.

9. Annulering door de opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever wordt sterk aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien

de SteenwijkerRijschool daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij

en de opdrachtgever, wordt daarbij niet gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal

worden uitgekeerd.

9.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een

aangetekende brief gericht aan de SteenwijkerRijschool. De datum van ontvangst van de brief

door de SteenwijkerRijschool geldt als annuleringsdatum.

9.3 Bij annulering, waaronder in deze algemene voorwaarden ook wordt begrepen een

verzoek tot het verplaatsen van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement naar een

andere datum, door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan

de SteenwijkerRijschool:

– bij annulering van een gehele activiteit, evenement of opleiding tot 14 werkdagen voor de

datum van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: de eventuele aanbetaling en

tot de annuleringsdatum door de SteenwijkerRijschool gemaakte kosten, welke in alle gevallen

ten minste € 70 ,– zullen bedragen vermeerderd met de eventuele examen kosten;

– bij annulering van 14 werkdagen tot 7 werkdagen voor de datum van gehele activiteiten,

opleiding, cursus of evenement: 50% van de prijs van de gehele activiteit, evenement of

opleiding vermeerderd met de eventuele examen kosten;

– bij annulering van 7 werkdagen tot 2 werkdagen voor de datum van de gehele activiteiten,

opleiding, cursus of evenement: 70 % van de prijs van de gehele activiteiten, opleiding, cursus

of evenement; vermeerderd met de eventuele examen kosten.

– bij annulering vanaf 2 werkdagen voor de datum van de gehele activiteit, evenement of

opleiding: 100% van de prijs van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement;

vermeerderd met de eventuele examen kosten.

9.4 Bij annulering van losse opleidingslessen, hieronder wordt verstaan het niet volgen van

een vooraf gereserveerde activiteiten, opleiding, cursus of evenement of het niet vooraf

reserveren van examendatum.

-Bij annulering van een reservering binnen 2 werkdagen (48 uren) 50% van de prijs van de

gehele activiteit, evenement, cursus of opleiding; Bij annulering van een reservering op de

dag zelf 100% van de prijs van de gehele activiteit, evenement, cursus of opleiding.

Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van gehele

activiteiten, opleiding, cursus of evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van

de overeenkomst verschuldigd.

10. Ontbinding door de SteenwijkerRijschool.

10.1 De SteenwijkerRijschool heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden

wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden

zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen

de SteenwijkerRijschool en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt

ontbonden of niet wordt uitgevoerd. De SteenwijkerRijschool is verplicht de opdrachtgever

onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.

10.2 Bij ontbinding door de SteenwijkerRijschool als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever

recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De SteenwijkerRijschool zal zich

inspannen de opdrachtgever een activiteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te

bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou

plaatsvinden.

10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of

deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, wangedrag en/of

het niet nakomen van aanwijzingen, geven de SteenwijkerRijschool het recht tot onmiddellijke

opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde

materialen en staking van activiteiten. De SteenwijkerRijschool kan in dat geval de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een mondelinge

verklaring van een vertegenwoordiger van de SteenwijkerRijschool aan de opdrachtgever of

deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. De SteenwijkerRijschool heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die

de SteenwijkerRijschool nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond

opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.

10.4 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance

van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil

komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt of

anderszins blijkt geeft insolvabel te zijn, is de SteenwijkerRijschool gerechtigd de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten en

schade te vorderen en worden alle bedragen die de SteenwijkerRijschool nog van de

opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

11. Verplichtingen van de SteenwijkerRijschool.

11.1 De SteenwijkerRijschool is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig

de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van

de SteenwijkerRijschool redelijkerwijs mocht hebben.

11.2 De SteenwijkerRijschool is afhankelijk van de omstandigheden verplicht de deelnemer

hulp en bij stand te verlenen, met name indien de activiteit, het evenement, de opleiding of

cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is

de SteenwijkerRijschool tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat

redelijkerwijs van de SteenwijkerRijschool verwacht mag worden. De kosten voor verleende

hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld

aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de

locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de activiteit,

evenement, opleiding of cursus en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

11.4 De SteenwijkerRijschool is bevoegd (delen van) de activiteit, evenement, opleiding of

cursus door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of

begeleiding door derden te laten uitvoeren.

11.5 Er kunnen nimmer rechten door de klant worden ontleend aan aanbiedingen, reclame

uitingen of andere marketing activiteiten waarin type fouten, onjuiste data of onjuiste tarieven

worden vermeld welke door de SteenwijkerRijschool foutief zijn getoond.

12. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers

12.1 De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle

persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de

overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan de SteenwijkerRijschool te melden,

voor zover deze worden gevraagd door de SteenwijkerRijschool of redelijkerwijs van invloed

kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, het evenement, de opleiding of cursus,

daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer kan

een activiteit, evenement, opleiding of cursus uitgezonderd rijopleidingen van dien verstande

waarvoor de opdrachtgever zich heeft aangewend tot de SteenwijkerRijschool waarbij gebruik

wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te

zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van

de SteenwijkerRijschool getoond dient te worden.

12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of

cursus een adequate ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien

de SteenwijkerRijschool daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij

en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voorkomend

geval schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de SteenwijkerRijschool of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen

van de activiteit, evenement, opleiding of cursus te bevorderen en zich te houden aan het

veiligheidsprotocol van de SteenwijkerRijschool

12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te

gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De

deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten

leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in

gebruik geven zonder toestemming van de SteenwijkerRijschool of diens vertegenwoordiger.

De deelnemer stelt de SteenwijkerRijschool of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk,

maar uiterlijk bij het eind van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, op de hoogte van

beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde

materiaal aan het einde van de activiteit, evenement, opleiding of cursus overdragen aan de

vertegenwoordiger van de SteenwijkerRijschool en wel in dezelfde staat als waarin de

deelnemer het heeft ontvangen. De SteenwijkerRijschool is gerechtigd zo nodig extra kosten

voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of

deelnemer in rekening te brengen.

12.5 De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of

cursus aanwezig te zijn. De SteenwijkerRijschool zal zoveel mogelijk het afgesproken

tijdschema voor de activiteit, het evenement, de opleiding of cursus volgen. In het uiterste

geval kunnen om die reden ( onderdelen van) de activiteit, het evenement, de opleiding of

cursus worden ingekort of vervallen, zonder recht op restitutie van betaalde bedragen.

12.6 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de

activiteit, het evenement, de opleiding of cursus in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan

worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op

onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de SteenwijkerRijschool of diens

vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit, het evenement, de opleiding of

cursus worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening

van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.

12.7 De SteenwijkerRijschool behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen

die tijdens de activiteit, het evenement, de opleiding of cursus zijn gemaakt, te gebruiken voor

promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de

opdrachtgever bij de SteenwijkerRijschool worden ingediend.

12.8 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en niet

wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer de SteenwijkerRijschool of diens

vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is

ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijk

vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.

12.9 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in

voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen.

12.10 Elke cursist dient tijdens de rijles aanwezig te zijn; Indien de cursist niet binnen 15

minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rijinstructeur afgesproken plaats aanwezig

is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles;

een rijles die hij en/of zij niet kan volgen tijdig, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles

af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur (werkdagen) voor de afgesproken

tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in

voornoemde periode, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Ingeval van een

losse les is de vergoeding voor de les alsdan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij het

kantoor van de SteenwijkerRijschool worden gedaan. Ingeval van een niet-tijdige afzegging

vanwege een dringende reden heeft de cursist recht op een vervangende rijles. De cursist dient

op verzoek van de SteenwijkerRijschool schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te

overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een

overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen

dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed, opleidingen, examens of

vakantie; In elk geval van afzegging van de rijles bij de spoedopleiding heeft de cursist geen

recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende

reden;

de aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;

nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de

rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

12.11 Aangeboden lespakket bereiden in beginsel niet voldoende voor op een mogelijk examen

maar zijn slechts aanbiedingen. Indien meer rijlessen nodig zijn of tussentijdse toets wordt

dit besproken met de kandidaat. Ervan uitgaande dat dit gecommuniceerd wordt door de kandidaat

aan/met zijn of haar geldschieter of cq ouders, grootouders, dit geldt ook indien de kandidaat

nog niet meerderjarig is. Communicatie van de rijschool of diens vertegenwoordiger geschied via de

kandidaat. Rijschool is niet verplicht en niet verantwoordelijk voor miscommunicatie naar de

geldschieter cq ouders. Tevens is rijschool niet verantwoordelijk voor de financieele gevolgen die hieruit

voortvloeien.

13. Aansprakelijkheid van de SteenwijkerRijschool

13.1 Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de

opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de SteenwijkerRijschool zelf, is de SteenwijkerRijschool niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en/of

schade aan personen en/of zaken, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of

deelnemer en/of derden tijdens deelname of het bijwonen van een activiteit of evenement,

tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

13.2 De opdrachtgever en deelnemer doen bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke zij

tegenover de SteenwijkerRijschool zou kunnen doen gelden, wegens letsel en/of schade door

welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaren de SteenwijkerRijschool oor alle vorderingen welke

het gevolg kunnen zijn van het deelnemen of bijwonen van een activiteit.

13.3 De SteenwijkerRijschool is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is

van:

– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet

hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere

overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie,

ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de

eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan

veiligheidsvoorschriften;

– handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken

derden;

– omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van

de SteenwijkerRijschool en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende

verkeersopvattingen aan de SteenwijkerRijschool kunnen worden toegerekend.

– Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.

13.4 De opdrachtgever en deelnemers worden geacht een passende annulering- en

ongevallenverzekering af te sluiten. de SteenwijkerRijschool aanvaardt nimmer

aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de

voorgaande zin geacht wordt te bestaan uit hoofde van een annulering- of

ongevallenverzekering.

13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden

ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de SteenwijkerRijschool en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

13.6 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit, evenement, opleidingen of cursus

onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de SteenwijkerRijschool

leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door de SteenwijkerRijschool gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen

risico dat de SteenwijkerRijschool onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemers

14.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens de SteenwijkerRijschool aansprakelijk voor alle

schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de

overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem

toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze

overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren de SteenwijkerRijschool voor alle aanspraken

van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van

voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

15. Privacy

15.1 Personen die een product of dienst afnemen bij de SteenwijkerRijschool worden

geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt de SteenwijkerRijschool

de aanvraag/inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden

gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via

evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik.

15.2 De cursisten-administratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De SteenwijkerRijschool houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken te stellen

over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee haar dienstverlening verder te kunnen

verbeteren. Deze statistische informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

16. Bedenktijd

16.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een

overeenkomst voor een beroepsopleiding voor het rijbewijs categorie T (tractor) het recht de

overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.

16.2 In geval van ontbinding dient de opdrachtgever het ontvangen lesmateriaal zo spoedig

mogelijk aan de SteenwijkerRijschool terug te zenden. Het terugzenden is voor risico van de

opdrachtgever.

16.3 Geen recht op ontbinding bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van

14 kalenderdagen is verstreken.

17. Klachten

17.1 Een opdrachtgever dan wel een deelnemer die een klacht heeft over een overeenkomst,

opleiding of aangeboden dienst dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te

maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klacht ter plaatse te proberen op te lossen.

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de opdrachtgever/deelnemer

deze schriftelijk of per email voorleggen aan de directie van de SteenwijkerRijschool, Burg.H.G.Reinenstraat 22, 8331 KD Steenwijk of info@steenwijkerrijschool.nl. De directie zal binnen 5 werkdagen

antwoorden op de klacht en zal deze vertrouwelijk behandelen.

17.2 Indien er meer tijd benodigd is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in geval van

onderzoek, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dit bericht wordt aangegeven

wanneer u uitsluitsel omtrent uw klacht kunt verwachten.

17.3 Uw klacht wordt gedurende twee jaren gearchiveerd in verband met mogelijke

vervolgacties.

17.4 Wanneer u uw klacht niet op een bevredigende wijze met de directie heeft kunnen

oplossen, kunt u uw klacht, wanneer deze betrekking heeft op een overeenkomst aangegaan

voor een rijbewijsopleiding, tot slot nog voorleggen aan een Bemiddeling- en

Geschillenregeling.

18. Toepasselijk recht.

18.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing